Statut

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja pod nazwą „FUNDACJA FRYDMAN TRIATHLON”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez LUCJANA, FRANCISZKA HABIEDĘ zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Wojciecha MĄSIORA w kancelarii notarialnej w Rabce-Zdroju, w dniu 18 listopada 2014 r.
 3. Fundację ustanawia się na czas nieoznaczony.

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest Frydman w województwie Małopolskim.
 2. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą na rzecz ogółu społeczności działalność pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury fizycznej.

§4

 1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 2. Fundacja używa wyróżniającego ją znaku graficznego.
 3. Znak graficzny – logo jest własnością fundacji, podlega ochronie i nie może być używany przez osoby fizyczne lub prawne bez zgody Fundatora.
 4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 5. Fundacja może ustanawiać tytuły honorowe, certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.
 6. Fundacja dokonuje rozliczeń finansowych poprzez własne konto bankowe oraz wydzielone księgowo konto kasowe.

 

Rozdział II. Misja, cele i zasady działania Fundacji

§5

Misją fundacji jest wychowywanie i kształtowanie pozytywnych postaw obywatelskich w szczególności poprzez sport.

§6

Do celów fundacji należy:

 1. wspieranie i finansowanie organizacji oraz klubów sportowych;
 2. wspieranie rozwoju ludzi uzdolnionych sportowo;
 3. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w szczególności popularyzacja triathlonu jako sportu masowego, dyscypliny wymagającej połączenia umiejętności : pływania, kolarstwa i biegu.);
 4. Propagowanie aktywnego spędzania czasu i współzawodnictwa sportowego.
 5. Umacnianie więzi społecznych poprzez ruch i sport.
 6. ochrona i promocja zdrowia szczególnie przez prowadzenie aktywizacji ruchowej dzieci i młodzieży;
 7. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 8. działania wspierające ratownictwo i ochronę ludności;
 9. promocja i organizacja wolontariatu;
 10. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego oraz historycznego;
 11. działalność wspomagająca rozwój aktywności społecznej, umiejętności i zainteresowań wspólnot lokalnych;
 12. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 13. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 14. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 15. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz działania dla wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 16. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 17. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 18. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536) w zakresie określonym w pkt. 1—17.

§7

 1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez organizowanie, współorganizowanie, budowanie, prowadzenie, współprowadzenie oraz wspieranie:
 2. bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej i kulturalnej świadczonej organizacjom oraz klubom sportowym;
 3. organizowanie współpracy międzynarodowej dotyczącej celu Fundacji
 4. szkoleń i kursów rozwijających i wzmacniających rozwój osób i organizacji;
 5. obiektów sportowych i rekreacyjnych;
 6. imprez kulturalnych, pokazów historycznych, imprez współzawodnictwa sportowego, imprez integracyjnych i promocyjnych ( w szczególności kontynuacje organizacji zawodów o nazwie : „MOCARNY ZBÓJ – CROSSTRIATHLON” ; „FRYDMAN TRIATHLON” oraz „TATRAMAN”;
 7. wystaw, promocji, aukcji, zbiórek publicznych i kiermaszów;
 8. portali i stron internetowych;
 9. działalności wydawniczej, publikacyjnej i publicystycznej.
 10. Działalność określona w ust. 1 lit.a – b jest wyłącznie działalnością statutową nieodpłatną.
 11. Działalność określona w ust. 1 lit. c – h może być działalnością statutowa nieodpłatną i odpłatną.

4.Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej wymaga rachunkowego wyodrębnienia każdej z tych form w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z uwzględnieniem przepisów o rachunkowości.

 1. Członkowie organów Fundacji z tytułu pełnionych funkcji w tych organach mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc  złotych) oraz inne mienie i środki finansowe, nieruchomości lub ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania.

§9

 1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
 2. darowizn, spadków, zapisów;
 3. dotacji, grantów i subwencji osób prawnych;
 4. dochodów ze zbiórek publicznych;
 5. dochodów z opłat uczestników imprez publicznych;
 6. dochodów z majątku fundacji;
 7. dochody z prowadzenia działalności gospodarczej;
 8. odsetek z lokat i kont bankowych;
 9. umów cywilno-prawnych;
 10. umów o realizację zadań publicznych.
 11. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację oraz jej działalność, jest przeznaczana na prowadzenie działalności statutowej na zasadzie not for profit.
 12. Fundacja może gromadzić fundusze zarówno w walucie polskiej jak i w walutach obcych, z zachowaniem właściwych przepisów polskiego prawa dewizowego.

§10

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego w zakresie określonym przez Zarząd w postaci uchwały. Podjęcie działalności gospodarczej oraz zmiany w zakresie tej działalności nie wymagają zmiany Statutu.
 2. Nadwyżkę przychodów prowadzonej działalności gospodarczej nad kosztami jej prowadzenia Fundacja przeznacza w całości na działalność statutową.

§11

 1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być przeznaczone na realizacje dowolnych celów statutowych, chyba że ofiarodawca określił konkretny cel, na jaki mają one być zużyte.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji każdorazowo określa w drodze uchwały o sposobie przyjęcia spadku.

§12

Zabronione jest:

– udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatora, członków/członkiń organów lub pracowników/pracowniczek oraz osób, z którymi pracownicy/pracowniczki pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

– przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków/członkiń organów lub pracowników/pracowniczek oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

– wykorzystywanie majątku na rzecz Fundatora, członków/członkiń organów lub pracowników/pracowniczek oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

– zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie/członkinie organów lub pracownicy/pracowniczki oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§13

 1. Władzami Fundacji są kolegialne i niezależne od siebie:
 2. organ kontroli i nadzoru – Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
 3. organ zarządzający – Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
 4. Członkowie organów Fundacji składają oświadczenia o niekaralności.
 5. Fundator może zasiadać w składzie organów fundacji.

Rada

§14

 1. Rada jest organem kontrolnym, nadzorczym i doradczym Fundacji.
 2. W skład Rady może wchodzić maksymalnie 5 osób i jest powoływana bezterminowo.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 4. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.
 5. Rada wybiera ze swego grona, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku decyzji Fundatora lub podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady uchwały. W każdym przypadku odwołanemu członkowi doręcza się uzasadnienie decyzji bądź uchwały w terminie siedmiu dni od jej podjęcia. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
 7. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:
 8. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie Radzie,
 9. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 10. śmierci członka.
 11. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 12. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy..

§15

Do zadań Rady należy:

 1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji i kontrola stanu majątkowego Fundacji,
 3. Ocena pracy Zarządu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności,
 4. wnioskowanie do Zarządu o zmiany Statutu.
 5. podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
 6. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 7. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.

§16

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§17

 1. Rada Fundacji zbiera się na posiedzenia co najmniej raz w roku.
 2. Zwykłe posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 3. Posiedzenie Rady może być zwołane również w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy i przez Fundatora.
 4. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu czternastu dni od daty zawiadomienia.
 5. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub w przypadku jego nieobecności inny członek Rady wybierany uchwałą.
 6. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 7. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.

Zarząd

§18

 1. zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
 2. Prezesa powołuje Rada Fundacji
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 5. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
 6. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 7. śmierci członka Zarządu,
 8. odwołania przez Fundatora (§14 ust 6 in fine, stosuje się odpowiednio).
 9. Na pierwszą kadencję Zarząd wyznacza Fundator.

§19

 1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
 2. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 3. realizacja celów statutowych,
 4. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu,
 5. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 7. składanie oświadczeń w sprawie przyjmowania darowizn, spadków i zapisów, jak też subwencji, grantów i dotacji,
 8. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 9. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 10. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
 11. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 12. Zarząd Fundacji podejmuje jednogłośnie uchwały dotyczące zmiany statutu.
 13. wnioskuje do Rady Fundacji w sprawie połączenia Fundacji z innym podmiotem oraz w sprawie likwidacji fundacji.
 14. Zarząd jest organem właściwym dla wszystkich spraw nie zastrzeżonych dla kompetencji innych organów Fundacji.

§20

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej trzy dni przed planowanym spotkaniem.
 2. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 3. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Sposób reprezentacji

§21

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§22

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§23

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.
 3. decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

 

Statut został przyjęty we Frydmanie dnia 13 listopada 2014 roku.